Grundlag for ungdomsskolehold

Indledning

Ungdomsskoleundervisningen er et tilbud for alle kommunens unge. De unge kan benytte undervisningstil-buddet fra 7. årgang til 18 år. Ungdomsskoleundervisningen tilbyder en lang række aktiviteter fordelt over hele året. Ungdomsskoleundervisningen har højsæson fra sidst i september til udgangen af marts, hvor der udbydes hold på samtlige overbygningsskoler og en lang række andre matrikler i kommunen. Uden for høj-sæsonen udbydes en række kortere forløb, som udbydes og placeres efter behov. UngHerning søger altid at tilpasse tilbuddet til de unges ønsker og behov, og derfor varierer tilbuddet fra sæson til sæson.

Lovgrundlag for ungdomsskoleundervisning i UngHerning – ”Lov om Ungdomsskoler”:

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem for-ståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt ud-vikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.
Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folke-skoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner. Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. § 4.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
1) Almen undervisning.
2) Prøveforberedende undervisning.
3) Specialundervisning.
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
2) Heltidsundervisning.
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens sam-lede ungdomspolitik.
4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl.
5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. folkeskole-lovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.
Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virk-somhed efter folkeoplysningsloven.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

Pædagogisk grundlag:

”Ungdomsskoleundervisningen arbejder ud fra en anerkendende relationspædagogik.”

Værdigrundlag:

”Ungdomsskoleundervisningen bygger på et troværdigt og engageret fællesskab.”

Arbejdsgrundlag:

Ungdomsskoleundervisningen bygger på forpligtende interessefællesskaber, hvor unge mødes omkring et fælles tredje. Undervisningen spænder over hold med håndværksmæssigt, bogligt eller socialiserende ind-hold. Fælles for alle typer af hold er, at undervisningen bygger på mesterlære-princippet, hvor underviseren påtager sig en mentor-rolle for holdets elever. Det medfører, at der lægges særlig vægt på to egenskaber for undervisere i UngHerning - deres faglige kunnen indenfor et givent fag og deres evne til at skabe relationer til unge.

Inden hold-start udarbejdes en fagbeskrivelse for holdet. I denne opstilles underviserens / UngHernings mål for undervisningen af det pågældende hold. I fagbeskrivelsen opstilles mål for følgende fire områder: Faglig læring, social læring, demokratisk læring samt synlige resultater. Fagbeskrivelsen danner afsæt for diplomer til holdets deltagere ved holdets afslutning.

Overordnet målsætning for ungdomsskoleundervisningen:

Ungdomsskoleundervisningens vision er at være en integreret og fuldgyldig brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv. UngHerning ønsker at sikre glidende overgange mellem ungdomstilbuddene, både in-ternt og eksternt, således at ingen unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

UngHerning vil udbyde et varieret og engageret fritidstilbud til alle unge i Herning kommune, herunder for-søge at integrere de unge i fritidslivets fællesskaber, således at alle unge får et sjovt og udviklende fritidsliv. UngHerning søger altid at iscenesætte de unge og deres ønsker, for derigennem at motivere til entrepre-nørskab og aktiv deltagelse i samfundet, og derved at understøtte de unges muligheder for at blive så livs-kompetente som muligt.

Faglig udvikling skal sikres under dertil tilrettelagte pædagogiske dage, og gennem kompetenceudviklings-profiler samt løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Ungdomsskoleundervisningen vil være et højkvalitets-fritidstilbud, dvs. udvikle målrettede, strukturerede, pædagogiske indsatser med evidens og sy-stematisk sikring kvaliteten.