UngHernings vision, kerneopgaver og mål

Vision:

UngHerning vil være en tydelig og professionel aktør på børne- ungeområdet i Herning Kommune.
UngHerning vil rollen som ambassadør for ALLE unge - udsatte som talenter.
UngHerning vil fleksibilitet og tværfagligt samarbejde med vilje til handling.

Kerneopgave:

Med udgangspunkt i den enkelte unges potentiale skaber UngHerning livsduelige unge, som kan indgå aktivt i et demokratisk samfund.

Indsatsområder 2015

UngHerning arbejder med de, til enhver tid gældende, indsatsområder for Børn og Unge i Herning Kommune. Det betyder ikke, at der ikke arbejdes med andet, men at disse indsatser vil få særlig udviklingsmæssig bevågenhed. Det er samtidigt vigtigt, at der arbejdes på en sådan måde med disse indsatser, at de også understøtter UngHernings vision og kerneopgave.

Indsatsområderne for 2015 -> er:

 • Alle skal blive så dygtige som de kan – 95% målsætningen
 • Flere inkluderes i almenområdet – 96% målsætningen

UngHerning har i nedenstående opstillet en række overordnede forventninger til indsatsen under de to indsatsområder. Forventningerne er formuleret, så de underbygger det fokus og de mål, som Børn og Unge har opstillet for områderne. Ud fra disse forventninger har hver afdeling opstillet en række afdelingsspecifikke indsatser, som løbende dokumenteres, evalueres og udvikles, så de til stadighed er aktuelle for den samlede indsats og det samlede mål. Uddybning af tiltag og tegn for de overordnede forventninger samt de afdelingsspecifikke indsatser kan findes på ungherning.dk

Indsatsområde 1: Alle skal blive så dygtige som de kan (95% målsætningen)

”Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er 95-procent-målsætningen”.
I Herning Kommune har Børn og Unge opstillet følgende fokus og mål på området:

Fokusområde:

 • Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Udsatte børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne
 • Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige
Mål:
 • Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95 pct. Endvidere skal frafaldet fra ungdomsuddannelserne være mindre.
 • 50 pct. af tidligere anbragte børn og unge skal i 2020 have gennemført en ungdomsuddannelse.

UngHerning støtter og motiverer unge, så de på sigt kan opfylde denne målsætning. I både heltids- og fritidsafdelingen får de unge mulighed for at udvikle deres kompetencer, så de står bedst muligt rustet i deres fremtidige møde med uddannelsessystemet og/eller samfundet.

Dette opnås blandt andet gennem:

 • Succesoplevelser i såvel boglig som praktisk læring
 • Kontaktlærerordninger
 • IT som en integreret del af dagligdagen
 • Et tæt samarbejde med den unges netværk

Ud over ovenstående er der stor fokus på sundhedsfremme, som, jf. fokusområde 3, skal sikre, at alle børn bliver livsduelige. UngHerning arbejder med et sundhedsbegreb, der tager udgangspunkt i Herning Kommunes forståelse af sundhed som både fysisk og mental sundhed. Sundhed handler om evnen til at udnytte sine ressourcer og leve et langt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet.

UngHernings indsats omkring sundhed og trivsel ligger i tråd med Herning Kommunes sundhedspolitik med en vision om at mindske den sociale ulighed i sundheden, så alle unge får lige adgang til og muligheder for sundhed og trivsel.

UngHernings mål for sundheden knytter sig direkte til Herning Kommunes politiske mål i sundhedspolitikken:
 • Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere
 • Sundhed og trivsel blandt børn og unge
 • Den mentale sundhed skal styrkes
 • Sunde arbejdspladser og en sund arbejdsstyrke

Udfordringen ligger bl.a. i de mange sundhedsproblematikker blandt unge, som de senere år har fået stor fokus på baggrund af ny viden og evidens. Som eksempel kan nævnes stress, overvægt, mobning, social angst/isolation, dårlig kost mv. Derudover ligger der en stor udfordring i den sociale ulighed inden for sundheden, hvor socialt udsatte er i risiko for både kortere levetid og ringere livskvalitet.

Løsningen skal findes i en række målrettede indsatser, både inden for heltids- og fritidsdelen, hvor UngHerning bl.a. vil arbejde med:
 • Vejledning i sund brug af sociale medier - digital trivsel
 • Social træning
 • Sund kost og implementering af kostpolitik
 • Seksualvejledning
 • Udvikling af motion og bevægelse
 • Opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til unge i udsatte positioner
 • Medarbejdertrivsel

Indsatsområde 2: Flere inkluderes i almenområdet (96% målsætningen)

”Regeringens og KL’s målsætning er, at 96 procent af alle elever i 2015 skal inkluderes i den almindelige undervisning. Det betyder, at ét barn i hver tredje klasse skal fastholdes i den almindelige undervisning frem mod 2015”.1

I Herning Kommune har Børn og Unge opstillet følgende fokus og mål på området: Fokusområde:

 • Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler.
 • Fastholdelse af børn og unge med særlige behov i eller så tæt på et normalmiljø som muligt.

Mål:

 • Andelen af ekskluderede folkeskolelever skal nedbringes til maksimalt 4 pct.
 • Flere børn og unge med særlige behov skal inkluderes i et normalmiljø, både hvad angår dagtilbud og skoler, fritid og opvækstrammer.

UngHerning arbejder med at inkludere flere i almenområdet i såvel fritids- som heltidsafdelingen. UngHerning tror på, at man gennem gode relationer kan hjælpe de unge videre i positive forløb. En vej til positive forløb kan ske gennem inklusion i lokalsamfundet.

I Herning Kommune er der, i kraft af projektforløbet omkring Sverigesprogrammet, stor fokus på normaliseringsperspektivet og nærmiljø. Det er vigtig for UngHerning, at der til enhver tid tænkes så tæt på normalområdet som muligt for på den måde at sikre, at de unge, der benytter UngHernings tilbud, har større chance for at lykkes i livet.

UngHerning arbejder bl.a. med inklusion gennem:

 • Brobygning mellem heltids- og fritidsafdelingerne samt lokale foreninger mv.
 • Til stadighed at tilpasse UngHernings tilbud i forhold til såvel faglige som geografiske behov –primært i fritidsafdelingen
 • Fritidsjob-indsatser
 • Særligt tilrettelagte skole- og læringsforløb, hvor de unge sætter sig mål for deres skolegang og liv, som støttes op af de tilgængelige ressourcer i de unges netværk - primært i heltidsafdelingen

1 Kilde: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Mar/130321-Inklusion-skal-betydebedre-undervisning-for-alle-elever