Volume 2

Hvem er vi:
Volume 2 er et skoletilbud rettet mod unge 7. til 9. klasse, som af forskellige årsager ikke profiterer af folkeskolen. Volume 2 arbejder ud fra et inkluderende perspektiv. Der tages udgangspunkt i elevens forudsætninger samt ressourcer, så det for den enkelte giver mening at gå i skole. Skoleforløbet tilrettelægges i samarbejde med eleven samt den/ de voksne, som er omkring eleven uden for skoletid. Det er muligt at kombinere skolegang med ugentlig praktik. Der arbejdes med et overordnet mål om, at eleven skal gøres så klar, som det er muligt, til den videre færden i uddannelsessystemet,- dette både personligt som fagligt. Volume 2 vægter det tværfaglige samarbejde højt,- dette for at tilgodese eleven og sikre den bedst mulige støtte samt udvikling.

Hverdagen:
Volume 2 arbejder ud fra den anerkendende tilgang, og ser relationen som det bærende element for at skabe udvikling og trivsel. Volume 2 arbejder målrettet og bevidst med elevens selvværd, selvtillid, dannelse, sociale- samt personlige kompetencer. Volume 2 arrangerer ture ud af huset med et fagligt indhold, og med fokus på hvordan den enkelte agerer i det offentlige rum. På Volume 2 spiser vi morgenmad og frokost sammen. Frokosten laves i samarbejde med eleverne. Volume 2 starter dagen kl. 8.20 på Valdemarsvej i Herning. Der er fælles transport fra Herning til Volume 2 i hhv. Gullestrup og Sdr. Felding i UngHernings busser. Dagen slutter kl. 14.00 i Herning mandag til torsdag, og kl. 13.30 fredag. Fag og prøver: Volume 2 tilbyder dansk, engelsk og matematik. Der føres til prøve i de nævnte fag. I løbet af skoleåret afholdes terminsprøver, så eleverne får erfaring med prøveformen. Som tillæg til den fagfaglige undervisning benytter vi blandt andet idrætshallen og golfbanen, og vi har div. kreative værksteder til rådighed. Eleven visiteres gennem Center for børn og forebyggelse - Herning Kommune.

Målsætning:

 • Der fokuseres på at skabe tryghed for den enkelte elev. Dette gøres ved at have et struktureret, genkendeligt og forudsigeligt miljø, hvor rammer og regler er kendte for eleverne.
 • Der tages udgangspunkt i - og hensyn til den enkeltes eventuelle diagnoser og behov, for på den måde at skabe rum for personlig og faglig udvikling. Alle lærerne/ansatte tilstræber at være opdateret på nyeste diagnoser, og har fokus på de mest virksomme pædagogiske tilgange hertil.
 • Der arbejdes kognitivt med den enkelte elevs behov og mål og evt. brugbare/realistiske ønsker for deres ophold på Vol. 2. Det pædagogiske arbejde er målrettet og evidensbaseret.
 • Der fokuseres på positive, anerkendende og udviklende relationer mellem lærer - elev og elev - elev. Det er lærerne, der bærer ansvaret for at skabe bæredygtige relationer. Ligeledes er det i dette arbejde vigtigt at være tydelig, troværdig og vedholdende.

Pædagogisk afsæt:

 • Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte. Dette ved at søge det positive og forstærke denne adfærd.
 • Der arbejdes ressourcefokuseret. Dette ved at tage udgangspunkt i elevens potentialer, og arbejde på at udvikle disse til kompetencer.
 • Der udarbejdes individuelle elev- og handleplaner for eleverne - fagligt som socialt. Dette i samarbejde med den enkelte elev. Forældrene/Støttepersonerne/samarbejdspartnerne inddrages i videst mulig omfang. Kort efter elevstart oprettes elev - og handleplaner som opdateres løbende efter behov.
 • Der laves dagligt journalføring på den enkelte elev. Observationerne vil rette sig mod de individuelle elev - og handleplaner samt andre pædagogiske relevante områder.
 • Der vil tildeles den enkelte elev en primær kontaktperson fra lærerteamet. Der laves individuelle vurderinger i forhold til fordeling af elever.
 • Det tilstræbes at holde en struktur for eleverne på Vol. 2, med afsæt i den enkelte elevs dagsform.

Procedurer og regler:

 • Når en elev visiteres til Vol. 2, inviteres eleven/forældrene/Støttepersonen til opstartsmøde med efterfølgende rundvisning på Vol. 2 af personalet.
 • I tilfælde af fysisk vold mod en lærer, hjemsendes eleven straks og forældrene/Støttepersonen kontaktes af Ung Hernings ledelse og der indkaldes til akutmøde. Ung Hernings ledelse vurderer om episoden skal anmeldes til politiet. Eleven suspenderes fra Vol. 2 i en kortere eller længere periode. Samarbejdspartnere informeres.
 • I tilfælde af fysisk vold elev til elev, hjemsendes eleven straks og Ung Hernings ledelse kontakter forældrene/støttepersonen og indkalder til akutmøde. Det er op til forulempedes forældre/støtteperson, at vurdere om episoden skal anmeldes til politiet. Der tages udgangspunkt i den konkrete sag om, hvorvidt eleven skal bortvises fra Vol. 2 i en kortere eller længere periode. Samarbejdspartnere informeres.
 • Verbale trusler fra elev til lærer accepteres ikke. Eleven kan hjemsendes straks og forældrene/støttepersonen kontaktes af Ung Hernings ledelse. Eleven kan suspenderes indtil der er afholdt akutmøde. Samarbejdspartnere informeres.
 • Verbale trusler fra elev til elev stoppes hurtigst muligt. Sagen vurderes sammen med den forulempede. Involverede medarbejdere kontakter forældrene/støttepersonen. Samarbejdspartnere informeres.
 • Kommer en elev ikke til tiden kontaktes forældrene/støttepersonen
 • Såfremt eleven forlader skolen uden tilladelse, suspenderes eleven indtil der er afholdt akutmøde. forældrene/støttepersonen kontaktes.
 • Såfremt en elev er påvirket, eller er i besiddelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer, suspenderes eleven, forældrene/Støttepersonen kontaktes og der indkaldes til møde. Samarbejdspartnere informeres.
 • Såfremt der er bekymring for, at en elev anvender euforiserende stoffer uden for skoletid, sendes en skriftlig underretning til Kommunen (BOF) og forældrene. Forældrene/støttepersonen kontaktes af Ung Hernings ledelse.
 • Såfremt en elev med fuldt overlæg ødelægger noget materielt på Vol. 2, vurderes det om eleven skal suspenderes, og vedkommende bliver stillet til økonomisk ansvar.
 • Der arbejdes på at sproget på Vol. 2 skal være ordentligt og hensigtsmæssigt. Alt personalet griber ind over for sproget uanset hvem der er henvendt til. Uacceptabelt sprog påtales.
 • Alle elever sidder med ved morgen - og frokostbordet uanset om de skal spise eller ej.
 • Alle personer på Vol. 2 hjælper til i forbindelse med måltider.
 • I bussen skal der være ro og orden. Musik afspilles individuelt via høretelefoner. Radioen i bussen er slukket.
 • Mobiltelefoner afleveres i mobilhotellet hver gang eleven går til en undervisningssituation, med mindre andet er aftalt med faglæreren.
 • Der stilles 1 PCér til rådighed fra skolen. Egen Pc må ikke medbringes.

Fagdage:

 • Afholdes på skift med fagfagligt indhold i hhv. Engelsk, matematik og dansk.
 • Hver 4. uge arrangeres tur ud af huset eller fagdag med andet fagligt indhold.

Afgangsprøve:

 • Der tilbydes 9 kl. afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Læseferie:

 • Der er ingen læseferie for Vol. 2’s elever. Der arbejdes med de mundtlige prøver på skolen.
 • Elever som ikke skal til afgangsprøve kører normalt skema.

Praktik:

 • Der laves individuelle praktikforløb. Varighed afhænger af elev og kontekst. Idræt:
 • Der afholdes idræt 1 gang ugentligt. Der skal medbringes idrætstøj og indendørssko. Der er mulighed for bad.

Fødselsdage:

 • Fødselsdagen fejres hvis eleven ønsker det.
 • Er der fødselsdage i weekends eller ferier fejres eleven på førstkommende skoledag.